Amlodipine Besilate ⏬⏬

/
/
/
93 Views

Amlodipine besylate is a widely prescribed medication used to treat high blood pressure and certain types of chest pain (angina). As a calcium channel blocker, it works by relaxing and widening the blood vessels, enabling smoother blood flow and reducing the workload on the heart. This introductory paragraph provides a concise overview of Amlodipine besylate, highlighting its primary therapeutic uses and mechanism of action in a clear and professional manner.

Amlodipine Besilate

Amlodipine besilate is a medication used to treat high blood pressure (hypertension) and certain types of chest pain (angina). It belongs to a class of drugs known as calcium channel blockers.

One of the main functions of amlodipine besilate is to relax and widen the blood vessels, allowing for smoother blood flow and reducing the workload on the heart. By lowering blood pressure, it helps to prevent heart attacks, strokes, and kidney problems.

This medication is typically taken orally in tablet form and is available in various strengths. The dosage prescribed by a healthcare professional may vary depending on the individual’s condition and response to treatment.

It is important to follow the prescribed dosage and take amlodipine besilate regularly as directed. Abruptly stopping the medication can lead to a sudden increase in blood pressure, so it is essential to consult a doctor before discontinuing its use.

Like any medication, amlodipine besilate may cause side effects. Common side effects include dizziness, swelling in the ankles or feet, headache, and flushing. Serious side effects are rare but can include an irregular heartbeat, severe dizziness, or allergic reactions. If any severe side effects occur, medical attention should be sought immediately.

Prior to starting amlodipine besilate, it is important to inform the healthcare provider about any other medications, supplements, or medical conditions that the individual may have. Certain drugs or health conditions may interact with amlodipine besilate, potentially affecting its effectiveness or causing adverse effects.

Amlodipine Besylate Nedir?

Amlodipine besilat, bir kalsiyum kanal blokörü olarak sınıflandırılan bir ilaçtır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve anjina (göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılır. Bu ilaç, kardiyovasküler sistemdeki kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürür ve kalp tarafından daha az oksijen talep edilmesini sağlar.

Amlodipine besilat erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) veya kalp krizi gibi akut durumların tedavisi için kullanılmaz. Genellikle uzun süreli tedavi gerektiren kronik hipertansiyon yönetiminde etkilidir.

İlaç Adı İlaç Sınıfı Kullanım Alanı
Amlodipine besilat Kalsiyum kanal blokörü Hipertansiyon ve anjina tedavisi

Amlodipine besilat, genellikle ağız yoluyla alınan tablet şeklinde mevcuttur. Dozaj, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak doktor tarafından belirlenir. İlaç, genellikle günde bir kez alınır ve düzenli kullanım önemlidir.

Her ilaç gibi, amlodipine besilatın da potansiyel yan etkileri vardır. Bazı yaygın yan etkiler arasında baş ağrısı, yorgunluk, ayak bileği şişmesi, halsizlik, mide bulantısı ve baş dönmesi yer alır. Nadir durumlarda ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, bu nedenle herhangi bir şüpheli semptom durumunda derhal sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

Amlodipine besilat kullanırken, diğer ilaçlarla etkileşebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, eşzamanlı olarak kullanılan başka ilaçlar veya takviyeler konusunda doktorunuza danışmak önemlidir.

Özet:

 • Amlodipine besilat, hipertansiyon ve anjinanın tedavisinde kullanılan bir kalsiyum kanal blokörüdür.
 • Bu ilaç, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürür ve kalp oksijen talebini azaltır.
 • Amlodipine besilat sadece kronik hipertansiyon tedavisinde kullanılmalıdır; akut durumların tedavisinde uygun değildir.
 • İlaç genellikle ağız yoluyla alınan tablet formunda bulunur ve dozaj doktor tarafından belirlenir.
 • Amlodipine besilatın yaygın yan etkileri arasında baş ağrısı, ayak bileği şişmesi ve halsizlik bulunur.
 • Farklı ilaçlarla etkileşime girebileceği için diğer ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Bu bilgi, genel bir bakış sunmak amacıyla verilmiştir. Amlodipine besilat veya herhangi bir ilaç hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağlık uzmanınıza

Amlodipine Yan Etkileri

Amlodipine, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve anjina (göğüs ağrısı) gibi kardiyovasküler koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bununla birlikte, kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. İşte Amlodipine’nin yaygın olarak bildirilen yan etkileri:

 • Baş ağrısı: Amlodipine kullanımı bazen baş ağrısına neden olabilir.
 • Baş dönmesi: Bazı insanlar Amlodipine aldıktan sonra baş dönmesi yaşayabilir.
 • Yorgunluk: Amlodipine, bazı kişilerde yorgunluk hissi yaratabilir.
 • Ödem: Ayak bilekleri ve bacaklarda şişme, Amlodipine’nin nadir görülen bir yan etkisidir.
 • Kalp atışında düzensizlikler: Amlodipine kullanımı bazen kalp atışında düzensizliklere neden olabilir.
 • Bulantı ve baş dönmesi: Bazı insanlar Amlodipine alırken mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayabilir.

Bu yan etkiler genellikle hafif seviyededir ve çoğu insan için ciddi bir sorun teşkil etmez. Bununla birlikte, herhangi bir yan etki durumunda doktorunuza başvurmanız önemlidir. Doktorunuz size yardımcı olabilir ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirebilir.

Not: Yukarıda belirtilen yan etkiler yaygın olarak bildirilmektedir, ancak bu liste tüm olası yan etkileri kapsamamaktadır. Herkes aynı şekilde tepki vermez ve farklı kişilerde farklı yan etkiler ortaya çıkabilir. Amlodipine kullanırken doktorunuzun talimatlarını takip etmeniz önemlidir.

Kaynaklar:

 • https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/amlodipine-oral-route/side-effects/drg-20061100
 • https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5630/amlodipine-oral/details/list-sideeffects

Amlodipine Usage

Amlodipine is a commonly prescribed medication used to treat high blood pressure (hypertension) and certain types of chest pain (angina). It belongs to a class of drugs called calcium channel blockers.

As a calcium channel blocker, amlodipine works by relaxing and widening the blood vessels, making it easier for the heart to pump blood and reducing the workload on the heart. This helps to lower blood pressure and improve blood flow to the heart muscle, relieving chest pain symptoms.

Amlodipine is typically taken orally in tablet form, usually once daily. The dosage may vary depending on the individual’s condition and response to the medication. It is important to follow the prescribed dosage and frequency as directed by a healthcare professional.

While amlodipine is generally well-tolerated, it is essential to inform your healthcare provider about any existing medical conditions or medications you are taking to ensure its safe usage. Some common side effects of amlodipine include dizziness, flushing, swollen ankles, and headache. Serious side effects are rare but may include rapid heartbeat, chest pain, or severe dizziness.

 • Important points regarding amlodipine usage:
 • Take amlodipine exactly as prescribed by your doctor.
 • Do not stop taking amlodipine without consulting your doctor, as sudden discontinuation can lead to worsening of symptoms.
 • If you miss a dose, take it as soon as you remember. However, if it is close to the time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule.
 • Avoid consuming grapefruit or grapefruit juice while taking amlodipine, as it may interfere with the medication’s effectiveness.
 • Inform your doctor about any other medications, supplements, or herbal products you are taking, as they may interact with amlodipine.
 • Regularly monitor your blood pressure and report any significant changes or concerns to your healthcare provider.

It is crucial to consult with a healthcare professional for personalized advice and guidance regarding the usage of amlodipine. They can provide detailed instructions based on your specific medical condition and help monitor any potential side effects or interactions.

Amlodipine Dozajı

Amlodipine, yüksek tansiyonu (hipertansiyon) ve göğüs ağrısı (angina) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Doğru dozda alınması önemlidir, çünkü yanlış dozaj etkilerini azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

Amlodipine’in genellikle günlük 5 mg veya 10 mg dozajları önerilir. Ancak, doktorunuz size uygun dozajı belirleyecektir. İlaç dozunu belirlerken bazı faktörleri dikkate alacaktır:

 • Tedavi edilecek durum (yüksek tansiyon veya angina)
 • Yaşınız ve kilonuz
 • Diğer sağlık koşullarınız
 • Almakta olduğunuz diğer ilaçlar

Doktorunuz, başlangıçta daha düşük bir dozla başlamak ve ihtiyaç halinde dozu artırmak gibi bir strateji izleyebilir. Amlodipine’i düzenli olarak kullanmalısınız ve doktorunuzun talimatlarını takip etmelisiniz. İlacı atlamamalı veya dozajı değiştirmemelisiniz, bunun yerine doktorunuza danışmalısınız.

Amlodipine kullanırken bazı yaygın yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak herkes için geçerli değildir. Yan etkiler arasında baş ağrısı, ayak bileklerinde şişme, halsizlik, karın ağrısı ve baş dönmesi yer alabilir. Eğer bu yan etkilerden herhangi birini deneyimlerseniz, doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Unutmayın, bu sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Her bireyin durumu farklı olabilir, bu nedenle ilaç dozajı ve tedavi planınızı doktorunuzla doğrulamanız gerekmektedir.

Amlodipine: How Does It Work?

Amlodipine is a commonly prescribed medication that belongs to the class of drugs known as calcium channel blockers. It is primarily used for the treatment of high blood pressure (hypertension) and certain types of chest pain (angina).

As a calcium channel blocker, amlodipine works by relaxing and widening the blood vessels, allowing for smoother blood flow through them. This helps reduce the resistance in the arteries and lowers blood pressure. By improving blood flow, it also ensures that the heart receives an adequate supply of oxygen and nutrients, which can alleviate chest pain associated with angina.

Amlodipine specifically targets the L-type calcium channels in the smooth muscle cells of blood vessels and the heart. These channels control the entry of calcium ions into the cells, which is necessary for proper muscle contraction. By inhibiting the influx of calcium, amlodipine prevents excessive constriction of blood vessels and reduces the workload on the heart.

Once ingested, amlodipine is absorbed into the bloodstream and reaches its target sites, where it exerts its effects. The drug has a relatively long duration of action, allowing for once-daily dosing in most cases. However, it’s important to follow the prescribed dosage and consult with a healthcare professional for individualized advice.

It’s worth noting that amlodipine may have certain side effects, such as dizziness, flushing, headache, and swollen ankles. These effects are generally mild and temporary, but if they persist or worsen, it’s essential to seek medical attention.

Amlodipine Fiyatı: Kısa ve Net Bilgi

Amlodipine, bir kalsiyum kanal blokeri olarak sınıflandırılan bir ilaçtır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve koroner arter hastalığı gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Amlodipine’nin fiyatı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler arasında ilacın markası, dozu, tablet sayısı ve satın alınan yer gibi etkenler bulunur. Ayrıca, sağlık sigortası kapsamında olup olmaması da fiyat üzerinde etkili olabilir.

Genellikle, Amlodipine genel olarak uygun fiyatlı bir ilaç olarak kabul edilir ve birçok eczanede reçetesiz olarak temin edilebilir. Ancak, fiyatlar ülkelere, bölgelere ve hatta eczanelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, doktor reçetesiyle temin edildiğinde, sigorta şirketinin ilacın maliyetini karşılaması da mümkündür.

Bununla birlikte, Amlodipine veya başka herhangi bir ilacın fiyatı hakkında kesin bilgiye sahip olabilmek için, güncel fiyatları ve satış koşullarını içeren yerel eczaneler veya sağlık sigortası sağlayıcılarıyla iletişime geçmek en doğrusudur.

Amlodipine Alkol ile Etkileşimi

Amlodipine, tansiyonu düşürmek ve kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Ancak, amlodipine alkol tüketimiyle etkileşime girebilir ve olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Alkol, merkezi sinir sistemi üzerinde baskılayıcı etkisi olan bir madde olduğundan, kan basıncını düşürebilir. Amlodipine ise kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu nedenle, amlodipine ve alkol bir araya geldiğinde aşırı kan basıncı düşmesi (hipotansiyon) riski artabilir.

Ayrıca, amlodipine ve alkol kombinasyonu baş dönmesi, sersemlik, halsizlik gibi yan etkilere de yol açabilir. Bu etkiler, günlük aktivitelerinizi etkileyebilir ve tehlikeli durumlar yaratma potansiyeli taşıyabilir.

Bu nedenle, amlodipine kullanırken alkol tüketimi en iyi şekilde sınırlandırılmalı veya tamamen kaçınılmalıdır. İlaç tedavisi altındaysanız, doktorunuzla bu konuyu mutlaka görüşmelisiniz. Doktorunuz size, amlodipine ile etkileşime girebilecek diğer ilaçlar veya maddeler hakkında da bilgi verebilir.

Unutmayın ki, sağlığınız için en uygun olanı yapmak için her zaman tıbbi uzmana danışmanız önemlidir.

Amlodipine Besylate ve Hamilelik

Amlodipine besylate, bir kalsiyum kanal blokeri ilaçtır ve yüksek tansiyonu (hipertansiyon) ve anjini (göğüs ağrısı) tedavi etmek için kullanılır. Ancak, hamilelik döneminde kullanımı konusunda bazı önemli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Hamilelik sırasında, herhangi bir ilacın kullanımı dikkatlice değerlendirilmelidir çünkü ilaçlar fetüse potansiyel olarak zarar verebilir. Amlodipine besylate ile ilgili olarak, şu konulara dikkat etmek önemlidir:

 • Doktor Kontrolü: Herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Uzmanınız, hamilelik durumunuzu değerlendirecek ve sizin için en uygun tedavi seçeneğini belirleyecektir.
 • Risk ve Fayda Değerlendirmesi: Amlodipine besylate’nin anne adayına sağladığı faydalarla olası riskler arasında denge kurulmalıdır. Doktorunuz, hamilelikte potansiyel riskleri ve bebeğiniz üzerindeki etkileri sizinle paylaşacaktır.
 • Alternatif Tedavi Seçenekleri: Eğer hamileyseniz ve yüksek tansiyon veya anjini sorununuz varsa, doktorunuz size amlodipine besylate yerine alternatif tedavi seçeneklerini önerebilir. Hamilelik sırasında güvenliği daha iyi kanıtlanmış diğer ilaçlar veya tedavi yöntemleri bulunabilir.
 • Takip ve İzleme: Eğer doktorunuz amlodipine besylate kullanımını uygun görürse, hamilelik süresince düzenli takip ve izlemeye devam etmek önemlidir. Bu şekilde, herhangi bir yan etki veya sorun erken tespit edilebilir ve müdahale edilebilir.

Özetle, hamilelik döneminde amlodipine besylate veya herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Uzmanınız, sizin durumunuza en uygun tedavi seçeneğini belirleyecektir. Ayrıca, hamilelik süresince düzenli takip ve izlemeyi ihmal etmemelisiniz.

Amlodipine: Overview of a Commonly Used Medication for Hypertension and Angina

Category Information
Generic Name Amlodipine
Brand Names Norvasc, Amlor, Istin, Amlocard, and others
Medical Uses
 • Treatment of hypertension (high blood pressure)
 • Management of chronic stable angina (chest pain)
Pharmacological Class Calcium channel blocker (CCB)
Mechanism of Action

Amlodipine selectively blocks calcium channels in vascular smooth muscle cells and cardiac muscle cells. By doing so, it inhibits the influx of calcium ions into these cells, leading to relaxation of arterial smooth muscles and decreased peripheral vascular resistance. This results in vasodilation, lowering blood pressure.

In addition, amlodipine dilates coronary arteries, improving blood flow to the heart muscle and relieving angina symptoms.

Dosage Forms Tablets (2.5 mg, 5 mg, and 10 mg)
Dosage and Administration
 • Typically, the initial dose for hypertension is 5 mg once daily, which can be adjusted based on individual response.
 • For angina, the usual starting dose is 5 mg to 10 mg once daily.
 • Amlodipine can be taken with or without food.
Side Effects
 • Common: peripheral edema (swelling of the ankles and feet), headache, dizziness, fatigue
 • Less common: flushing, palpitations, nausea, abdominal pain
 • Serious side effects are rare but may include severe allergic reactions or liver problems. Immediate medical attention should be sought if such symptoms occur.
Precautions and Contraindications
 • Amlodipine should be used with caution in patients with liver disease or impaired kidney function.
 • Pregnant or breastfeeding women should consult their healthcare provider before taking amlodipine.
 • Avoid grapefruit or grapefruit juice while taking amlodipine, as it may increase drug levels in the blood.
Drug Interactions
 • Amlodipine may interact with certain medications, such as other antihypertensive drugs, certain antibiotics, antifungal agents, and grapefruit juice.
 • Inform your doctor or pharmacist about all the medications you are taking to avoid potential interactions.

Note: This information is intended for educational purposes only and should not replace professional medical advice. Consult a healthcare provider for personalized recommendations and guidance regarding the use of amlodipine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :